වාස්තු ශාස්ත්‍රය විශ්වාස නොකරන අයගේ අදහස් මෙහිදී අප දැන ගන්නට ආසයි. ඒ අය විමසන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්නත් අපි කැමතියි. ඒ නිසා  වාස්තු ගැන ඔබට හිතෙන දේ අපට ලියන්න.