අලුත් අවුරුද්ද කිරි පැණියෙන් උතුරන්න වාස්තු උපදෙස් රිවිර ලිපිය